Ấn Phẩm

Bên cạnh việc hành nghề của mình, chúng tôi cũng là tác giả của nhiều bài báo cáo, chương mục và bài viết về Việt Nam trong một số ấn phẩm quốc tế về trọng tài, ví dụ như ấn phẩm thường niên Getting the Deal Through và World Arbitration Reporter, ICCA Handbook, Arbitration News và International Commercial Arbitration: An Asia Pacific Perspective.