Doanh nghiệp

Ngoài lĩnh vực hàng hải và giải quyết tranh chấp, Dzungsrt & Associates LLC cũng tập trung vào mảng doanh nghiệp và đầu tư. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho các công ty Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều ngành nghề, bao gồm nhưng không giới hạn thành lập công ty, thành lập liên doanh và hợp tác kinh doanh, cung cấp tư vấn pháp lý về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của các công ty tại Việt Nam.
Chúng tôi cũng giữ quan hệ làm việc lâu dài với các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam để cho phép chúng tôi truy cập các nguồn cần thiết để cung cấp kịp thời và hiệu quả cho khách hàng của chúng tôi.

Kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm các lĩnh vực sau:

  • Tư vấn thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài;
  • Tư vấn thành phần cổ đông và ban giám đốc, hoạt động và các vấn đề quản trị doanh nghiệp khác;
  • Tư vấn các hoạt động đầu tư;
  • Soạn thảo các Hợp đồng liên doanh và hợp tác kinh doanh; và
  • Soạn thảo các Hợp đồng thương mại.