Lao động & Việc làm

Chúng tôi cung cấp tư vấn pháp lý nhanh chóng, chi tiết và thiết thực để giải quyết vấn đề lao động và việc làm.
Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn cho một số khách hàng, đặc biệt là các công ty công nghệ, về tất cả các khía cạnh của luật lao động, từ việc chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ, sáp nhập công ty; tranh chấp lao động và áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật đối với người lao động, v.v. Ngoài ra, chúng tôi cũng giải quyết các vụ tranh chấp về lao động, các vấn đề về tuân thủ và điều tra và chuyển giao nhân viên.

  • Không có chuyên mục