Mua bán & Sáp nhập

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực mua lại cổ phần, sáp nhập, chuyển giao kinh doanh và chuyển nhượng tài sản. Luật sư của chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả dựa trên phân tích chi tiết các dự án cụ thể. Từ lúc liên hệ khách hàng ban đầu cho đến khi kết thúc giao dịch, chúng tôi cung cấp tư vấn hiệu quả và kịp thời về các cấu trúc pháp lý phù hợp với từng giao dịch, cũng như các giải pháp cho mọi vấn đề có thể phát sinh trong quá trình giao dịch.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về chuyển nhượng và/hoặc mua cổ phần trong các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần;
  • Tư vấn mua lại doanh nghiệp hoặc tài sản;
  • Tư vấn về việc chia và/hoặc tách doanh nghiệp; và
  • Đánh giá các tài liệu pháp lý của doanh nghiệp và cung cấp báo cáo thẩm định pháp lý.
  • Không có chuyên mục