Khiếu nại về ô nhiễm

polution claimChúng tôi tư vấn về các vấn đề liên quan đến ô nhiễm dầu trong vùng biển Việt Nam hoặc hoặc ngoài vùng biển Việt Nam nếu Luật Việt Nam là luật áp dụng. Chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ pháp lý liên quan đến tất cả các vấn đề về ô nhiễm dầu như trách nhiệm, tổn thất và thiệt hại phát sinh từ sự cố tràn dầu hoặc rò rỉ dầu hay các chất khác, biện pháp ngăn ngừa và bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu trên biển.

Giám đốc của chúng tôi, Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng đã hỗ trợ các khách hàng quốc tế giải quyết rất nhiều sự cố ô nhiễm dầu trong những năm gần đây.

  • Không có chuyên mục