Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng tham gia với tư cách diễn giả tại Hội thảo APEC ngày 03/02/2015 tại Clark, Philippines

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng tham gia với tư cách diễn giả tại Hội thảo APEC về các Công cụ của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) và Sáng kiến Môi trường Kinh doanh (EoDB) diễn ra vào ngày 03/02/2015 tại Clark, Philippines

Hoạt động này nhằm hỗ trợ công việc của APEC trong về Môi trường Kinh doanh qua việc tìm kiếm cụ thể hơn và chia sẻ kinh nghiệm về việc các văn bản của UNCITRAL có thể hỗ trợ các nền kinh tế APEC như thế nào trong việc cải thiện Môi trường Kinh doanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực thực hiện hợp đồng, nhận tín dụng và buôn bán ngoài phạm vi lãnh thổ. Hội thảo này cũng tạo một không gian để thảo luận về các lựa chọn để kết hợp các công cụ UNCITRAL trong Môi trường kinh doanh APEC và chương trình cải cách cơ cấu trong tương lai.

Giám đốc của chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Dũng là diễn giả tại phiên về “Thực hiện Hợp đồng” thảo luận chủ yếu về Luật Mẫu UNCITRAL về Trọng tài Thương mại Quốc tế, Công ước New York và Quy tắc trọng tài UNCITRAL, và làm cách nào các văn bản đó có thể đóng góp vào việc thực thi cải cách tư pháp trong các nền kinh tế APEC nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.

Những đơn vị có đại diện tham gia Hội thảo gồm IFC – Ngân hàng thế giới, các quan chức chính phủ của Vụ Tư pháp, ộ Thowng mại và Công nghiệp, Các cơ quan Phát triển Quốc gia, các Bộ Ngoại giao, các Cơ quan Đầu tư từ một vài quốc gia Châu Á…

Kính mời quý vị vào đường dẫn này để tải tài liệu hội thảo.

Scroll to top