HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI – ĐÀI BẮC 2015 – 6 & 7 THÁNG 9 NĂM 2015

Vào ngày 6 & 7 tháng 9 năm2015 ông Nguyễn Mạnh Dũng, giám đốc của chúng tôi sẽ tham dẹ Hội thảo quốc tế về Trọng tài và Hòa giải – Đài Bắc 2015. Đây là một sự kiện nhằm tìm kiếm các vấn đề liên quan đến Chức năng của Chính phủ trong việc Đẩy mạnh hoặc Thu hút Trọng tài Thương mại, Các vấn đề tố tụng và Luật Nội dung trong Trọng tài Thương mại Quốc tế và Thực trạng của Hòa giải Quốc tế.

Vui lòng tham khảo chương trình nghị sự tại đây

Scroll to top