Getting the Deal Through – Hàng hải

GTDT_Accreditation_Light


 • Getting the Deal Through – Hàng hải 2014

  Chúng tôi tự hào giới thiệu ấn phẩm mới nhất của chúng tôi trong lĩnh vực luật hàng hải.

  Vui lòng truy cập vào đây để tải về

  Điều khoản cho phép:

  Được Law Business Research Ltd cho phép sao chép lại. Bài viết này lần đầu tiên được công bố trong Getting the Deal Through – Hàng hải 2014, (xuất bản vào tháng Chín năm 2013; với sự đóng góp của: Kevin Cooper, Ince & Co LLP).

  Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.GettingTheDealThrough.com.”

  Tất cả các tác giả có quyền theo dõi tự do trang web www.GettingTheDealThrough.com, nơi toàn bộ nội dung được công bố.

Scroll to top