Hội thảo UNCITRAL Việt Nam 2016 “Hài hòa hóa Luật Thương mại và Triển vọng cho người làm chuyên môn trong ASEAN”

Kính thưa quý vị,

Please click here to access the programme of the WorkshopHội thảo UNCITRAL Việt Nam 2016 “Hài hòa hóa Luật Thương mại và Triển vọng cho người làm chuyên môn trong ASEAN” sẽ được tổ chức ngày 24 tháng 11 năm 2016 tại Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam.

Do Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam đồng chủ trì, Hội thảo sẽ được dành cho Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế 1980 (CISG), sau sự gia nhập gần đây của Việt Nam, Công ước này sẽ có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 01 tháng 1 năm 2017. Hội thảo sẽ tập trung vào các khía cạnh khác nhau của việc yêu cầu và thực hiện CISG, kể cả trong bối cảnh của truyền thông điện tử trong hợp đồng quốc tế, trọng tài thương mại quốc tế, mua sắm công, cũng như các nhiệm vụ thống nhất giữa giải thích  và hài hòa hóa pháp luật hợp đồng ASEAN.

Vui lòng tham khảo Chương trình Hội thảo tại đây

Scroll to top