Đóng tàu & Xây dựng ngoài khơi
Trên đất liền

Trang chủ  |  Đóng tàu & Xây dựng ngoài khơi

Tại Dzungsrt & Associates, chuyên môn về vận chuyển của chúng tôi mở rộng sang việc tư vấn cho các chủ tàu, người quản lý và người điều hành về tất cả các khía cạnh kinh doanh của họ.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Giao hàng mua bán
  • Hợp đồng đóng mới và sửa chữa
  • Việc đăng ký tàu thuyền tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
  • Các thủ tục giao dịch và giấy tờ tàu – đặc biệt là ở Việt Nam.
  • Hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê tàu và quản lý tàu, thỏa thuận đại lý và thuyền viên.
  • Tất cả các hình thức thỏa thuận liên doanh và cấu trúc và tái cấu trúc nhóm, bao gồm cả lời khuyên về trách nhiệm pháp lý về ô nhiễm và thuế.

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội