Đầu tư

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Doanh nghiệp & Thương mại  |  Đầu tư

Liên kết hiểu biết về bản địa với các dự án của khách hàng

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho các công ty Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều ngành, bao gồm nhưng không giới hạn ở thành lập công ty, thành lập công ty liên doanh và đối tác, tư vấn pháp lý về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của các công ty đó tại Việt Nam.

Chúng tôi đã làm việc trong một số dự án đầu tư lớn và có hiểu biết sâu sắc về các quy định đầu tư. Chúng tôi cung cấp tư vấn chuyên gia về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư và rất thành thạo trong các dự án đầu tư phức tạp hoặc có vẻ khó thực hiện.

Đội ngũ của chúng tôi cũng thường xuyên tư vấn cho khách hàng là các công ty vận tải biển lớn trên thế giới về việc mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Chúng tôi giữ quan hệ hợp tác lâu dài với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để đảm bảo việc tiếp cận các nguồn lực cần thiết nhằm đạt được kết quả kịp thời và hiệu quả.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý mọi vấn đề liên quan đến đầu tư:

  • Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (sở hữu trong  nước và nước ngoài)
  • Thành phần và hoạt động của cổ đông và hội đồng quản trị
  • Các vấn đề về quản trị công ty
  • Đầu tư
  • Các thỏa thuận liên doanh
  • Các thỏa thuận thương mại

Luật sư chủ chốt

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh