Đàm phán đầu tư
phương thức giải quyết thay thế

Thương lượng luôn là hình thức giải quyết thay thế cho kiện tụng hoặc trọng tài được sử dụng rộng rãi nhất vì tính hiệu quả về chi phí, tính bảo mật và sự hài hòa giữa các bên xung đột.

Các luật sư của chúng tôi, những người thường xuyên đại diện cho khách hàng trong các quy trình phương thức giải quyết thay thế, có thể nhận ra các trường hợp phù hợp để thương lượng và đã đại diện cho khách hàng với quy mô, phạm vi và yêu cầu đa dạng trong việc giải quyết tranh chấp thay thế.

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội