Thương mại và hàng hóa
Trọng tài

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Giải quyết tranh chấp  |  Trọng tài  |  Trọng tài thương mại và thương mại

Chúng tôi xử lý các trọng tài có giá trị cao và phức tạp trên tất cả các khía cạnh của thương mại quốc tế. Đặc biệt, chúng tôi tư vấn toàn diện các vụ việc trọng tài theo pháp luật Việt Nam cũng như các phán quyết của Trọng tài nước ngoài có hiệu lực thi hành tại Việt Nam. Kiến thức pháp lý sâu sắc của chúng tôi cùng với kiến thức toàn diện về ngành luôn cho phép chúng tôi xác định trước và giải quyết nhu cầu của khách hàng.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi xử lý đầy đủ các vấn đề liên quan đến trọng tài thương mại và hàng hóa:

 • Hợp tác
 • Tài trợ thương mại
 • Thư tín dụng
 • Bất khả kháng
 • Các biện pháp trừng phạt
 • Những vấn đề về chất lượng

Nhóm trọng tài của chúng tôi đã tham gia vào một số trọng tài thương mại và hàng hóa, bao gồm

 • Quốc tế việt nam
 • Trung tâm Trọng tài (VIAC)
 • Phòng Thương mại quốc tế (ICC)
 • Quốc tế Singapore
 • Arbitration Centre (SIAC)
 • Hong Kong International
 • Trung tâm trọng tài (HKIAC)
 • Thương mại ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi
 • Sự kết hợp (GAFTA)
 • Bông quốc tế
 • Sự kết hợp (ICA)

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội