Bảo hiểm và Tái bảo hiểm

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Thực hành bảo hiểm và tái bảo hiểm
  • Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều khách hàng về các vấn đề phức tạp khác nhau trong bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm phi hàng hải. Chúng tôi mở rộng dịch vụ của mình cho không chỉ khách hàng Việt Nam mà còn cho các doanh nghiệp quốc tế.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Hỗ trợ các ngân hàng địa phương yêu cầu thanh toán bảo hiểm liên quan đến vụ chìm tàu,
  • Tư vấn cho các công ty bảo hiểm nước ngoài / công ty luật quốc tế về các vấn đề liên quan đến luật bảo hiểm của Việt Nam,
  • Tư vấn cho các công ty bảo hiểm / công ty luật quốc tế về các chính sách bảo hiểm.

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội