Bảo hiểm & Tái bảo hiểm

Trang chủ  |  Lĩnh vực Hành nghề  |  Bảo hiểm & Tái bảo hiểm
  • Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều khách hàng về các vấn đề phức tạp khác nhau trong bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm phi hàng hải. Chúng tôi mở rộng dịch vụ của mình cho không chỉ khách hàng Việt Nam mà còn cho các doanh nghiệp quốc tế.

Dịch vụ của chúng tôi

  •   Hỗ trợ các ngân hàng nội địa yêu cầu các khoản thanh toán bảo hiểm liên quan đến chìm đắm tàu
  •   Tư vấn cho các công ty bảo hiểm nước ngoài/ các công ty luật quốc tế về vấn đề liên quân đến luật bảo hiểm Việt Nam
  •   Tư vấn cho các công ty bảo hiểm nước ngoài/ các công ty luật quốc tế về các hợp đồng bảo hiểm

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội