Vận tải biển

Trang chủ  |  Lĩnh vực  |  Vận tải biển
  • Được công nhận là công ty luật nhỏ duy nhất có trụ sở tại Việt Nam tập trung vào cả luật hàng hải và giải quyết tranh chấp.

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển là một lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực của luật vận chuyển:

  • Bộ Hải quân,
  • Tuyên bố về ô nhiễm,
  • Thu hồi hàng hóa và phòng thủ,
  • Tài chính tàu biển, bao gồm cả mua và bán.

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi phục vụ nhiều khách hàng quốc tế và Việt Nam, đặc biệt là:

  • Câu lạc bộ P&I,
  • Bảo lãnh cho thân tàu,
  • Nhà xây dựng, người mua và ngân hàng của người mua,
  • Chủ tàu và người thuê tàu,
  • Lợi ích hàng hóa và các công ty luật vận tải biển quốc tế trong việc giải quyết các khiếu nại hàng hải.
 

Địa chỉ liên lạc quan trọng

Vũ Phương Trang

Trưởng văn phòng Sài Gòn
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Luật sư thành viên
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội