Lai dắt

Trang chủ  |  Wet Works  |  Lai dắt

Công việc lai dắt phát sinh khi một tàu được sử dụng để xúc tiến việc di chuyển của tàu khác và mỗi bên trong hợp đồng lai dắt có nghĩa vụ với bên kia nhưng trên thực tế không phải lúc nào công ty lai dắt cũng không nhất thiết phải chịu trách nhiệm về việc mất lai dắt.

Do đó, việc chúng tôi tham gia nhanh chóng đã giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến tranh chấp trách nhiệm của các bên để quyền và lợi ích của khách hàng được bảo vệ.

Luật sư Chủ chốt

Vũ Phương Trang

Phó giám đốc
TP. Hồ Chí Minh

Trần Hà Hân

Trưởng phòng Hàng hải
TP. Hồ Chí Minh

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Wet Works Khác