Triết lý của chúng tôi

Trang chủ  |  Về chúng tôi  |  Triết lý của chúng tôi
  • Các luật sư chuyên nghiệp. Cách tiếp cận phù hợp

    AsiaLaw

  • Phương pháp tiếp cận khắp thế giới và sắc thái

    Benchmark

Kể từ khi thành lập, việc bảo vệ các khoản đầu tư của khách hàng tại Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của Dzungsrt & Associates.

Thành tựu thị trường uy tín của chúng tôi là thành quả của cam kết hàng ngày đối với tư duy cốt lõi của chúng tôi: “Luật sư chuyên nghiệp. Phương pháp tiếp cận phù hợp”.

Triết lý của chúng tôi

Các luật sư chuyên nghiệp. Cách tiếp cận phù hợp.

  • Bởi vì công ty của chúng tôi hoạt động dựa trên trình độ pháp lý cao và chuyên môn hóa cao trong các lĩnh vực hành nghề của chúng tôi,
  • Và bởi vì sự phức tạp trở thành một thực tế đang gia tăng hữu hình trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam,

Chúng tôi đánh giá cao việc làm luật của chuyên gia:

  • Bởi vì chúng tôi tập trung vào lợi ích của khách hàng trước tiên,
  • Và bởi vì mỗi vấn đề là khác nhau,

Tất cả các giải pháp của chúng tôi đều được điều chỉnh hoàn toàn phù hợp với tình hình và mục tiêu của khách hàng.

Giá trị của chúng tôi

Phản ứng nhanh

Tốc độ là rất quan trọng trong cả vận chuyển và thương mại quốc tế.

Thực tế

Cách tiếp cận chiến lược không hoàn thành công việc. Các đề xuất của chúng tôi được biết là định hướng ROI và chúng tôi thực hiện chúng.

Rõ ràng

Phong cách của chúng tôi là dễ gần và trực tiếp. Chúng tôi quan tâm đến sự minh bạch.

Tập trung

Sự xuất sắc về luật trong các chuyên ngành cốt lõi của chúng tôi là một phần trong DNA của chúng tôi.

Kiên trì

Bảo vệ thành công mà khách hàng của chúng tôi quan tâm hàng ngày là về khả năng phục hồi.

Đạo đức

Chúng tôi đảm bảo các khoản đầu tư của khách hàng bằng các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực.

Chăm sóc

Chúng tôi đối xử với khách hàng của mình như thể họ là chính chúng tôi và chúng tôi chăm sóc các cố vấn của mình như một gia đình.