Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Trang chủ  |  Thông báo miễn trừ trách nhiệm

[Trích dẫn]

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

DZUNGSRT & ASSOCIATES LLC TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trang web này được xây dựng và vận hành bởi Dzungsrt & Associates LLC, người quản lý hoạt động kinh doanh của Dzungsrt & Associates LLC theo Luật Việt Nam. Trang web này chứa thông tin chung về Luật Vận chuyển & Thương mại tại Việt Nam và thông tin về các dịch vụ pháp lý của Dzungsrt & Associates LLC. Không có nội dung nào trong Trang web này cấu thành lời khuyên pháp lý hoặc ý kiến ​​pháp lý. Nếu bạn yêu cầu tư vấn pháp lý, bạn nên tham khảo ý kiến ​​một luật sư có chuyên môn về vấn đề hoặc vấn đề pháp lý cụ thể. Dzungsrt & Associates LLC không chịu trách nhiệm về thông tin có trên Trang web này hoặc trên bất kỳ trang nào khác được liên kết theo đây và từ chối và loại trừ bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến thông tin đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này và các nội dung của Trang web này được điều chỉnh bởi Luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của Trang web này hoặc việc sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có trên Trang web sẽ thuộc quyền tài phán riêng của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

DZUNGSRT & ASSOCIATES LLC THÔNG BÁO BẢN QUYỀN VÀ GIỚI HẠN GIỚI HẠN

Nội dung của Trang web này thuộc bản quyền © của Dzungsrt & Associates LLC. Nghiêm cấm sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của nó dưới bất kỳ hình thức nào khác ngoài việc tuân theo các quyền sau đây.

Giấy phép sao chép để sử dụng cá nhân

Bạn chỉ có thể in các phần trích dẫn từ các trang này (“tài liệu”) cho mục đích sử dụng cá nhân của mình.

Giấy phép sao chép lại cho các mục đích hạn chế

Bạn có thể sao chép lại tài liệu cho các bên thứ ba riêng lẻ để sử dụng cho mục đích cá nhân của họ, nhưng chỉ khi:

Bạn thừa nhận Dzungsrt & Associates LLC. Trang web là nguồn của tài liệu. Bạn phải bao gồm xác nhận đó và địa chỉ Trang web Dzungsrt & Associates LLC (https://www.dzungsrt.com) trong bản sao của tài liệu; và
Bạn thông báo cho các bên thứ ba như vậy rằng các Thông báo từ chối trách nhiệm, bản quyền và sao chép này áp dụng cho họ và họ phải tuân thủ chúng.
.
Giấy phép sao chép lại này không cho phép kết hợp tài liệu hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu vào bất kỳ tác phẩm hoặc ấn phẩm nào khác, cho dù ở dạng bản in, điện tử hay bất kỳ hình thức nào khác. Đặc biệt (nhưng không giới hạn) không một phần nào của các trang Website của Dzungsrt & Associates LLC có thể được phân phối hoặc sao chép cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Không một phần nào của Trang web Dzungsrt & Associates LLC có thể được sao chép trên hoặc truyền đến hoặc lưu trữ trong bất kỳ Trang web nào khác hoặc hình thức khác của hệ thống truy xuất điện tử.

Các điều khoản của Thông báo Bản quyền này được điều chỉnh bởi Luật Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào từ Trang web này sẽ thuộc thẩm quyền độc quyền của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

[Hết trích dẫn]