Thu hồi
thương mại (trước khi kiện tụng / trọng tài)

Trang chủ  |  Thu hồi thương mại (trước khi kiện tụng / trọng tài)

Trong việc thu hồi nợ, doanh nghiệp có thể gặp nhiều trở ngại như:

  • Thiếu sự hợp tác và giao tiếp của đối thủ
  • Khó khăn tài chính của đối thủ
  • Không có hồ sơ xác nhận nợ

Chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi luôn xem xét cẩn thận các trường hợp và thu thập tất cả các thông tin có sẵn về đối thủ. Điều này cho phép chúng tôi đánh giá điểm mạnh của khách hàng và bất kỳ điểm đáng chú ý nào để xây dựng chiến lược tiềm năng nhất. Chúng tôi cũng xem xét mối quan hệ đối tác giữa khách hàng và đối thủ của họ cũng như bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến vị trí của khách hàng trong trường hợp kiện tụng / trọng tài.

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã thu hồi nợ thành công mà không cần đến kiện tụng / trọng tài

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng văn phòng Hà Nội
Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Luật sư trọng tài đặc biệt
Văn phòng Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Luật sư thành viên
Văn phòng Hà Nội