Thu hồi nợ xấu (trước khởi kiện) - Thương mại

Trang chủ  |  Thu hồi nợ xấu (trước khởi kiện) – Thương mại

Các doanh nghiệp có thể gặp nhiều trở ngại trong việc thu hồi nợ như:

  • Bên bị thu hồi nợ không hợp tác, không liên lạc
  • Bên bị thu hồi nợ gặp khó khăn tài chính
  • Không có tài liệu xác nhận nợ

Chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi luôn xem xét cẩn thận các trường hợp và thu thập mọi thông tin có sẵn về bên bị thu hồi nợ. Điều này cho phép chúng tôi đánh giá điểm mạnh của khách hàng và bất kỳ điểm đáng chú ý để xây dựng chiến lược tiềm năng nhất. Chúng tôi cũng xem xét mối quan hệ đối tác giữa khách hàng và bên bị thu hồi nợ cũng như bất kỳ vấn đề ảnh hưởng đến vị trí của khách hàng trong trường hợp tranh tụng/trọng tài.

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã thu hồi nợ thành công mà không cần tranh tụng/trọng tài

Liên hệ

Nguyễn Ngọc Minh

Phó giám đốc
Hà Nội

Đặng Vũ Minh Hà

Trưởng phòng ADR
Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Trọng tài
Hà Nội

Các lĩnh vực thực hành khác